PLÁNOVÁNÍ A REALIZACE SAUNY NA MÍRU S FIRMOU SAUNUJEME.CZ

Má-li být sauna postavena takříkajíc na míru, je nanejvýš důležité zvážit a s mimořádnou mírou pečlivosti i naplánovat každý z kroků od počáteční konfigurace jednotlivých interiérových prvků až po samotnou realizaci. Jen tak lze zaručit, že výsledné dílo bude mít ty parametry a kvalitu, které od něj naši zákazníci právem očekávají.

Vše začíná úvodním telefonátem či ještě lépe osobním setkáním v jednom z našich showroomů. V rámci tohoto prvotního kontaktu si nejprve ujasníme, zda má klient zájem o klasickou finskou saunu, vlhkostní Bi-O saunu či prohřívací kabinu (infrasauna). Následně si uděláme obrázek o prostoru pro stavbu a navrhneme vhodné ergonomické řešení uspořádání všech prvků interiéru sauny.

Nákres v ceně

V rámci dalšího kroku pak již v kanceláři připravíme základní 2D nákres řešení interiéru budoucí sauny. Snažíme se při tom o racionální využití daného prostoru s důrazem na dosažení maximálně možné míry pohodlí při saunování. Pochopitelně je do této úvodní etapy aktivně zapojen i samotný zadavatel, jehož podněty a připomínky v této rané fázi projektu plně respektujeme a jsou-li relevantní, pak je i zařadíme do finální podoby řešení interiéru. V této fázi se již bavíme i o konkrétních materiálech pro zhotovení lavic a ostatních interiérových prvků a stejně tak i o obložení stěn a stropu sauny. Našim klientům při tom rádi poskytneme nezbytnou informační podporu, aby výsledný obraz díla byl nejen plně funkční, ale aby splňoval i jejich nároky na design a celkový estetický charakter díla.

Dojde-li ke shodě obou stran a klient se rozhodne svěřit nám realizaci díla, posuneme se po podepsání Smlouvy o dílo již k samotné realizaci stavby sauny. Protože se jedná o saunu na míru, je prvním krokem této fáze osobní návštěva obchodního zástupce Saunujeme.cz na místě stavby a pečlivé zaměření prostoru, ve kterém se bude sauna stavět. Při tom bereme v potaz každý detail – např. nerovnosti stěn, jejich sbíhavost či rozbíhavost apod. Dále zkontrolujeme obecnou stavební připravenost místa stavby, zejména pak přívod kabelů pro připojení řídící jednotky sauny, popř. infračervených zářičů apod. Je-li to třeba, doporučíme i způsob pro přípravu místa pro umístění ovládacího panelu řídící jednotky sauny, zhotovení otvoru pro přisávání či odsávání vzduchu atd.

Finální realizace

Po dokončení této části projektu již vše směřujeme k finální realizaci díla. Poté, co obchodní zástupce vypracuje podrobnou výrobní dokumentaci, předá ji vedoucí výroby do dílny. Tam se postupně přesně a na míru, v souladu s údaji zachycenými ve výrobní dokumentaci, zhotoví veškeré interiérové prvky a následně se po pečlivé výstupní kontrole celá zakázka zkompletuje a připraví k vyzvednutí. Mezitím je již na základě telefonické domluvy mezi vedoucím výroby a zadavatelem zakázky stanoven termín stavby a v tento den si pak jeden z montážních týmů vyzvedne vše potřebné a vydá se na místo realizace.

Samotná montáž je pak dle rozsahu díla většinou otázkou jednoho až dvou pracovních dnů. Během této doby si kolegové, kteří nechají vzniknout nové sauně na míru, dopraví na místo realizace veškeré interiérové prvky zhotovené v dílně a na místě stavby si pak připraví veškerý materiál potřebný pro sestavení konstrukce stěn a stropu a jejich obložení. Pak již následuje kompletní montáž včetně připojení všech technologií, osvětlení sauny apod. Po dokončení díla následuje precizní úklid místa stavby a místa pro přípravu materiálu. Poté investor či jím pověřená osoba za asistence vedoucího montážního týmu osobně zkontroluje, zda je zakázka předána plně v souladu s ujednáními uvedenými ve Smlouvě o dílo a následně je podrobně informován o způsobu ovládání sauny. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků jsou tyto zapsány do předávacího protokolu a v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku jsou následně uvedeny do pořádku.